Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.10.2021

1. Rekisterinpitäjä

Osfix Oy

c/o Juha Luotio

Perhosenkierto 11 J

00410 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Luotio, juha@osfix.fi, 0456385282

3. Rekisterin nimi

Osfix Oy:n potilasasiakirjojen arkisto

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on


Henkilötietoja säilytetään ainoastaan lain ja asetusten määrämien arkistointivelvoitteiden täyttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallettu Sosiaali- ja terveysminiesteriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen 30.3.2009/298 § 10 edellyttämät tiedot:


  1. potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot

  2. alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

  3. potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot

  4. potilaan äidinkieli tai asiointikieli

  5. potilaan ammatti

  6. potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtapaturma tai ammattitauti;

  7. vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö;

  8. tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset.

  9. potilaskertomus ja muut hoitoon liittyvät tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä ei ole säännönmukaisia tietolähteitä. Kaikki tieto mitä rekisterissä säilytetään on syntynyt Osfix Oy:n harjoittaessa hammaslääkäritoimintaa, ennen toiminnan päättymistä syksyllä 2020. Rekisteriin ei enää lisätä uutta tietoa vaan sitä säilytetään ainoastaan lakien ja määräysten velvoittamana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteriin merkityille henkilöille, heidän omaisilleen, vakuutusyhtiöille tai muille viranomaisille sen mukaan kuin kulloisetkin lait ja asetukset määräävät potilastietojen arkistoinnista, säilytyksestä ja luovuttamisesta. Tietoja ei rekisterinpitäjän puolesta toimita EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään kahtena fyysisenä kopiona ulkoisella massamuistilla, eikä niitä ole kytketty millään tavalla internettiin. Molempia kopioita säilytetään eri osoitteessa lukitussa tilassa ja kassakaapissa. Kassakaapeihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joille se on välttämätöntä arkistointivelvotteiden toteuttamiseksi. Massamuisti kytketään tietokoneeseen vain ja ainoastaan potilasasiakirjan tulostamista varten, jotta asiakirjat voidaan toimittaa pyytäjälle lakien ja asetusten mukaisesti. Asiakirjojat luovutetaan vastaanottajalle ainoastaan kirjattuina kirjeinä.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterin tarkastusoikeus toteutuu oikeudella pyytää paperinen kopio omista tiedoista kirjattuna kirjeenä. Tietojen toimittamisesta voidaan periä toimistomaksu. Asiakirjoja voi tiedustella vain sähköpostitse osoitteesta tiedustelut@osfix.fi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Koska rekisterissä on vain arkistoituja potilasasiakirjoja, joiden säilyttämisestä säädetään erillisellä lailla; rekisterissä olevalla henkilöllä ei ole mahdollista vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Potilasarkiston ylläpitäjällä ei ole oikeutta muuttaa asiakirjoja millään tavalla ilman oikeuden päätöstä.


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä ei ole oikeutta pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisterisä ("oikeutta tulla unohdetuksi"), koska potilasasiakirjojen säilyttämisestä määrätään erillisellä lailla ja asetuksella. Henkilötietoja ei käsitellä yhtään enempää kuin on välttämätöntä lakien ja asetusten vähimmäisvaatimusten toteuttamiseksi.